مقامات پاکستان برای مقابله با واکنش افراطيون مذهبی نسبت به محکوميت چهار افراطی اسلامی به جرم ربودن و کشتن دانيل پِرل روزنامه نگار آمريکائی آماده شده اند. يک دادگاه در پاکستان امروز احمد عمر شيخ رهبر توطئه ربودن آقای پرل را به اعدام بر چوبه دار محکوم کرد. سه شريک جرم وی به حبس ابد محکوم شده اند. شيخ عمر در يک بيانيه تند گفته است که کسانی که دستور اعدام وی را صادر کرده اند با انتقامی خونين مواجه خواهند شد. خويشانِ محکومان و رهبران مذهبی پاکستان گفتند اين احکام ثمره اتحاد دولت پاکستان با آمريکا است. خانواده دانيل پرل می گويد اين فصل نخستِ به کيفر رسانی کسانی است که مسئول قتل وی بوده اند. وکلای مدافع محکومان در نظر دارند عليه رأی دادگاه، درخواست استيناف بدهند. دولت بريتانيا از محکوميت شيخ عمر که متولد انگلستان بوده پشتيبانی کرد ولی با نوع مجازات وی موافق نيست زيرا دولت بريتانيا با کيفر اعدام تحت هر گونه شرائطی مخالف است.