هواپيماهای اسرائيل امروزبه ساختمانی درنوارغزه که گفته می شود يک کارخانه بمب سازی گروه ستيزه جوی حماس بود ، حمله و آن را تخريب کردند. به گفته شهود عينی ، دست کم ۱۰ نفردراين حمله که در نزديکی شهرخان يونس روی داد ، مجروح شدند. شهود عينی گفتند که جنگنده جت های اف - ۱۶ و هليکوپترهای اسرائيل هنگام حمله درمنطقه بوده اند و صدای دو انفجار را نيزشنيده است. يک فعال گروه حماس که درجريان حمله ای به يک شهرک يهودی نشين در نوارغزه درماه مه گذشته کشته شد ، سابقا دراين ساختمان زندگی می کرده است. ولی راديواسرائيل به نقل ازنيروهای امنيتی اسرائيل گزارش داد که ساختمان اخيرا به عنوان کارخانه مواد منفجره حماس مورد استفاده قرارمی گرفته است.