تقريباً تمامی رسانه های جهان که وقايع ايران در هفته اخير راگزارش کرده اند، به تظاهرات اعتراضی دانشجويان در سومين سالگرد حمله به کوی دانشگاه واستعفای آيت الله طاهری پرداخته و بطور مستقيم و غيرمستقيم اين سوال را می پرسند: آيا شروع پايان برای جمهوری اسلامی آغاز شده است؟
عنوان سرمقاله واشنگتن تايمز، چنين است: آيا تغيير رژيم در ايران نزديک است؟
خبرگزاری رويتر به نقل از داريوش ابدالی، تحليل گر سياسی درباره وقايع اخير می نويسد: « جنگ شروع شده است و هيچکس سالم نخواهد ماند، نه حتی روحانيت.»
خبرگزاری فرانسه از دستگيری های گسترده در شهر های ايران خبر می دهد
مايکل لدين، تحليلگر « نشنال رويو « معتقد است وزارت امور خارجه ايالت متحده بايد از تظاهرات و مبارزات مردم ايران برای سرنگونی جمهوری اسلامی حمايت کند