اسرائيل می گويد يک رهبر برجسته فلسطينی وابسته به سازمان الفتح ياسر عرفات را دريک دادگاه غيرنظامی مورد محاکمه قرارخواهد داد. با اين حال وکيل مدافع مروان برغوتی می گويد که موکل او هيچ نوع دادگاه اسرائيلی را به رسميت نمی شناسد و درمحاکمه نيزحضورنخواهد يافت. اسرائيل می گويد آقای برغوتی که نيروهای اسرائيل او را درآوريل گذشته دستگير کردند، قصد انجام چند حمله مرگبارعليه اسرائيل را داشته است. ازسوی ديگر، چريک های حزب الله لبنان يک گزارش آلمان را که خواستار مبادله يک زندانی اسرائيلی با ۱۰۰ شهروند عرب که دربازداشت اسرائيل هستند، ازجمله آقای برغوتی تکذيب کرده اند. منابع يک بيمارستان فلسطينی نيزمی گويند نيروهای اسرائيلی يک افسرامنيتی فلسطينی را دراولين ساعت های روزجمعه به ضرب گلوله در نوار غزه کشتند.