دولت آمريکا قول داده است برای کمک به باز سازی منطقه فقر زده ای در افغانستان که اخيرا هدف حمله هوائی آمريکا قرار گرفت و شماری کشته غير نظامی بجا گذاشت، کمک کند. يک مقام وزارت امور خارجه آمريکا امروز تاکيد کرد واشنگتن به افراد و قربانيان آن حادثه غرامت نمی پردازد. اين مقام افزود دولت آمريکا برای توسعه منطقه اُروزگان کمک های کشاورزی، آموزشی و زير بنائی می دهد. افغانهای محلی می گويند در حمله هوائی ۳۰ ژوئيه به اُروزگان ۵۰ غير نظامی کشته و بيش از ۱۰۰ نفر مجروح شدند. اين مساله در دست بررسی است اما مقامات نظامی آمريکا می گويند حمله هوائی در پاسخ به آتش ضد هوائی آغاز شد.