مقامات اسرائيل می گويند نيروهای اين کشور تقريبا تمامی ستيزه جويان فلسطينی تحت تعقيب در کرانه باختری رود اردن را يا کشته و يا دستگير کرده اند. مقامات اسرائيل می گويند رهبران حماس، جهاد اسلامی، تيپ شهدای الاقصی، گروههای مبارزی که مسئوليت حمله های انتحاری به اسرائيل را پذيرفته اند، نابود کرده اند. مقامات امنيتی اسرائيلی می گويند اکنون بر جستجو برای يافتن ستيزه جويان سطح پائين تر تمرکز خواهند کرد. امروز نير وهای اسرائيلی در ۴ شهر از ۷ شهر فلسطينی که مجددا اشغال کرده اند، مقررات منع رفت و آمد را چند ساعتی لغو کردند تا ساکنين اين شهر ها بتوانند موار مورد نياز خود را خريداری کنند

ازسوی ديگر، روزپنجشنبه دو فلسطينی هنگامی که يک بمب اتومبيلی را که آن ها با آن درشهر غزه رانندگی می کردند منفجر کرد کشته شدند. تيپ شهدای الاقصی اسرائيل را مسئول اين انفجاردانست واعلام کرد يکی از دوفلسطينی که کشته شدند عضوجنبش آن ها بود.