خبر نگار صدای آمريکا، محمد رضا شاهيد درباره دستگيری دو نفر در فرانسه که با جمال بقال همکاری داشتند، تقاضايای يکی از نشريات پاکستانی که از مردم خواسته برای بن لادن دعا کنند و همچنين خواسته زکريا موسوی از روزنامه نگاران بين المللی که به ديدار او بروند گفتگوئی انجام داده که در اينجا می شنويد