عباس ملايری، خبرنگار صدای آمريکا گزارشی دارد از برافراشتن گسترده پرچم های ايالات متحده در روز چهارم ژوئيه

روز استقلال توسط آمريکايی ها و نقشی که چند آمريکايی ايرانی تبار در اين مورد دارند و نظرات آنها

منجمله علی زاهدی، رئيس کارخانه نساجی لافايت