آريل شارون نخست وزير اسرائيل قتل يک عضو ارشد گروه ستيزه جوی حماس را عملياتی بسيار مهم برای دفاع از خود توصيف کرده است، حال آنکه فلسطينيان آن را بعنوان يک ترور دولتی تقبيح کرده اند. يک واحد کماندويی زبده اسرائيل يکشنبه شب در جريان يورشی به يک خانه در شهر نابلوس در کرانه باختری، مهناد طاهر بمب ساز مظنون و يک عضو ديگر حماس را از پای درآوردند. حماس عهد کرده است که انتقام بگيرد. ديروز همچنين آقای شارون گفت که اشغال ۷ شهر فلسطينی توسط اسرائيل آنقدر ادامه خواهد يافت که امنيت برقرار شود. در اينحال، بنيامين بن اليزر وزير دفاع اسرائيل اظهار داشت که احداث برخی آباديهای يهودی نشين اشتباه بوده است.