۱- کمک های آمريکا به زلزله زدگان ايران وچراعليرغم همه مشکلات داخلی، باز هم امروز امام جمعه تهران به آمريکا در مورد فلسطين حمله می کند و اخبارفلسطين جای اخبار زلزله را گرفته است. ۲- درباره سخنان رئيس ستاد مشترک آمريکا که گفته است ايران جلوی قاچاق مواد سوختی به عراق را گرفته است. ۳- ديدار دبير شورای امنيت ملی ايران با مقامات هندی