مقاوم شدن ميکربها و باکتريها در برابر داروهای آنتی بيوتيک باعث ظهور مجدد بيماری هائی چون سل شده است و به اين دليل پزشکان سعی می کنند هر چه کمتر برای کودکان داروهای آنتی بيوتيک تجويز کنند. يکی از کسانی که به نوبه خود در اين زمينه پژوهشی انجام داده و جايزه برده يک دانش آموز ۱۹ ساله ايرانی مقيم برلن است و صدای آمريکا با او گفتگوئی انجام داده است. منصور فراسيون، خبرنگار علمی صدای آمريکا، اين موضوع را به آگاهی می رساند