يک دوچرخه سور ايرانی به نام رضا بلوچی سه سال پيش تصميم گرفت تا پيام صلح ايرانيان را با رکاب زدن به گوش مردم سراسر رساند. مهتاب فريد خبرنگار صدای امريکا گفتگويی با اين دوچرخه سوار درباره ماجراهای سفرش به 44 کشور و برنامه آينده اش برای سفر به امريکا انجام داده است. رضا بلوچی طوری برنامه سفر خود را تنظيم کرده که در روز 11 سپتامبر امسال در شهر نيويورک در محل وقوع حمله های تروريستی حضور داشته باشد. به اين گزارش توجه کنيد.