ارتش اسرائيل می گويد حمله ای که به بازار شهرک جنين در کرانه باختری رود اردن شد اشتباهاً رخ داد. در اثر شليک دو گلوله توپ بوسيله يک تانک اسرائيلی دست کم سه فلسطينی، از جمله دو کودک خردسال، به هلاکت رسيدند. ارتش اسرائيل می گويد درباره اين حادثه به تحقيق پرداخته است. اسرائيل می گويد سربازان گمان می کردند که مردمی که به سوی بازار به راه افتاده اند قصد زير پا گذاشتن مقررات حکومت نظامی را دارند. اما شاهدان فلسطينی می گويند فلسطينی ها فکر می کردند که حکومت نظامی تمام شده است. ديروز آريل شارون، نخست وزير اسرائيل، و کابينه امنيتی اسرائيل تصميم خود را دائر بر اشغال مجدد سرزمينهای فلسطينی مادامی که حملات فلسطينی ها عليه اسرائيل پايان نگرفته توجيه و تأييد کردند. ضمناً پرزيدنت بوش گفته است که اسرائيل حق دارد از خود در برابر حملات فلسطينی ها دفاع کند.