افغانها خصوصيت ويژه ای دارند، بمحض روبرو شدن با يک نيروی خارجی صرفنظر ازمسايل قومی، با هم متحد می شوند