امروز آقای عليرضا نوری زاده مسائل زير را تحت بررسی قرار ميدهد: قبول طرح پيشنهادی بيل کلينتون از طرف ياسر عرفات مسئله بازگشت آوارگان، رضايت ياسر عرفات و تأثيرش در پيشبرد اوضاع منطقه، در مورد صحبت آقای رفسنجانی که اگر آمريکا دست از زورگوئی بردارد ايران حاضر به همکاری است