در اين مرحله چهار تيم ديگر حذف می شوند. انگلستان و آمريکا هم اکنون حذف شده اند و بازندگان بازيهای اسپانيا با کره و ترکيه با سنگال.