آقای حامد کرزی، يونس قانونی را بعنوان وزير آموزش و پرورش اعلام کرد