جرج فرناندز وزيردفاع هند اذعان کرد که پاکستان موفق شده است عبورستيزه جويان اسلامی ازخط کنترل مرزی به قصد ورود به کشميرهند را متوقف کند. آقای فرناندز طی اظهاراتی برای خبرنگاران در روزچهارشنبه گفت تعداد ستيزه جويانی که کوشش به عمل می آورند از مرزپاکستان عبور کرده و وارد خاک هند شوند، اخيرا به ميزان عمده ای کاهش يافته است. وی افزود نيروهای هند تا زمانی که نيازباشد، همچنان مانند نيروهای پاکستان درطول خط مرزمستقرخواهند بود، ولی احتمالا ظرف ماه های آينده اين نيروها به عقب فراخوانده خواهند شد. پاکستان اخيرا قول داده بود برای کاهش تنش با رقيب اتمی خود، به شبيخون های مرزی پايان خواهد داد. به گفته فرناندز تنها پس از متوقف شدن رخنه اسلامگرايان به کشمير هند می توان به گفتگو های دو جانبه با پاکستان در مورد مسائل مورد اختلاف و از جمله مساله کشمير پرداخت