ترکيه رسما فرماندهی نيروی امنيتی چند مليتی در افغانستان را از بريتانيا تحويل گرفته است. يک افسر بلند پايه ارتش ترکيه فرماندهی اين نيروی تقريبا ۴۵۰۰ نفری را امروز طی مراسمی در کابل بعهده گرفت. ۱۵۰۰ نفر ازسربازان نيروی امنيتی بين المللی که عمليات صلح بانی در کابل را به انجام می رسانند، از ارتش ترکيه هستند. حامد کرزای رئيس دولت انتقالی افغانستان که ديروز سوگند وفاداری ياد کرد، در اين مراسم شرکت داشت