بريتانيا می گويد تعداد سربازان خود را در نيرو ی بين المللی پاسدار صلح ، به چند صد نفر کاهش خواهد داد و از ماه ژوئيه، نيروی ۱۷۰۰ نفری خود را که به جستجو، تعقيب و يافتن وابستگان القاعده و رژيم سرنگون شده طالبان کمک می کنند، بتدريج از افغانستان خارج می کند. حامد کرزی ، رئيس دولت انتقالی افغانستان که ديروز سوگند وفاداری ياد کرد در مراسم تحويل فرماندهی نيروی پاسدار صلح شرکت داشت.