دولت های ميزبان و پيشرفت فوتبال در آسيا؛ حفظ نظم هنگام مسابقات؛ آينده فوتبال ايران؛ مسابقه انگلستان/برزيل؛ و آلمان/آمريکا