آقای عليرضا نوری زاده به پرسشهای خبرنگار راديو صدای آمريکا در مورد اقدام اتحاديه اروپا در مورد بازکردن باب گفتگوی تجاری با ايران و استقبال دولت ايران از اين امر، سفر دوروزه احمد نجدت سزر رئيس جمهوری ترکيه به تهران و امتيازاتی که ترکيه از ايران ميگيرد، و مطرح شدن مجدد مسئله قتلهای زنجيره ای در ايران و فعاليتهای پرستوو آرش فروهر پاسخهايی داده است که توجه شما را بدان جلب ميکنيم.