حامد کرزی رئيس جمهوری افغانستان می گويد امروز نام اعضای کابينه خودرا اعلام می کند هرچند هنوز در اين باره بحث می شود که لويا جرگه، شورای بزرگ ريش سفيدان افغان، بايد با پيشنهاد رئيس جمهوری موافقت کند يانه. قرار بود نام اعضای کابينه روز ۳شنبه اعلام گردداما آقای کرزی گفت برای اين کار به وقت زيادتری نياز دارد چون می خواهد اين اطمينان را به وجود آورد که وزيران کابينه ضمن آنکه نماينده همه افغانستان باشند حرفه ای و کارآمد نيز باشند. مشاوران آقای کرزی می گويند کابينه او نيازی به تاييد لويا جرگه ندارداما زلمی خليلزاد، فرستاده ويژه آمريکا در افغانستان می گويد بنا به توافق سال گذشته بن، لويا جرگه در مورد کابينه حرف آخررا می زند. در تحولی ديگر در افغانستان در روز ۳ شنبه، دو راکت در نزديکی سفارت آمريکا در کابل و در اطراف محل برگزاری لويا جرگه منفجر شد، هرچند اين مکان تحت مراقبتهای شديد امنيتی قرار دارد. مقامها می گويند در اين انفجارها به کسی آسيبی نرسيدو ميزان خسارتها بسيار ناچيز بود. لازم به ياد آوری است که مقر پاسداران بين المللی صلح در کابل نيز به محل انفجارها نزديک بود. پاسداران بين المللی صلح نسبت به وقوع خشونتها در هنگام برگزاری نشست لويا جرگه هشدار داده بودند