اين مسابقه تاج سوم از مسابقات اسبدوانی سه تاج ساليانه آمريکاست که در پارکی در نيويورک انجام شد