حامد کرزی رئيس جمهوری تازه انتخاب شده فغانستان کوته زمانی پس از معرفی اعضای کابينه خود به عنوان رئيس جمهوری دولت انتقالی سوگند وفاداری ياد کرد. پس از آن لويا جرگه يا شورای بزرگ ريش سفيدان و روسای قبايل پس از نه روز بحث وگفتگو در باره تشکيل دولت انتقالی بکار خود پايان داد. آقای کرزای در سخنرانی خود در لويا جرگه ، گفت که عبدالله عبدالله و محمد قاسم فهيم در پست های وزارت امور خارجه و وزارت دفاع باقی می مانند. اشرف غنی ، مشاور آقای کرزای برای وزارت دارائی انتخاب و تاج محمد وردک به عنوان وزير کشور انتخاب شده اند. آقای وردک جای يونس قانونی را می گيرد که در کابينه جديد، به عنوان وزير آموزش وپرورش خدمت خواهد کرد. لويا جرگه با حرکت دست بلافاصله کابينه انتخابی آقای کرزای را تائيد کرد. ترکيب کابينه نقش مهمی در موفقيت لويا جرگه برای متحد کردن قبايل افغان خواهد داشت.