اتحاديه اروپا توافق کرده است که روابط خودبا ايران را گسترش دهد