علی سرشار مفسر ورزشی در پايان هر روز از بازيهای جام جهانی در گفتگويی با صدای آمريکا بازيهای روز را بررسی می کند.

پس از پخش از راديو صدای آمريکا پرونده (فايل) صوتی اين گزارشات بصورت مغناطيسی برای پياده کردن بر روی رايانه (کامپيوتر) های شخصی در اين صفحه درج ميشود.

ابتدا گزارش مورد نظر خودتان را در سمت راست همين صفحه پيدا کنيد. سپس با موش متصل به کامپيتر خود بر روی آن يکبار ضربه بزنيد. اين کار صفحه مربوط به آن گزارش را باز ميکند.

شما ميتوانيد به دو صورت به اين گزارشات گوش کنيد. چنانچه ارتباط اينترنتی شما از سرعت کمی برخوردار است، از لينکی استفاده کنيد که جلويش نوشته Real Time.

اگر از سرعت خوبی برخورداريد و ميخواهيد فايل مورد نظر را روی صفحه گردان سخت افزار خودتان ضبط کنيد، از لينکی استفاده بفرماييد که جلويش نوشته Download.