آقای عليرضا نوری زاده در باره پرسشهايی پيرامون روند شکل گيری کشور فلسطين و اين موضوع که بمب گذاری های انتحاری چگونه به از بين رفتن امکانات اين پروسه لطمه وارد ميکند، پاکسازی قوه قضايی ايران از قضات فاسد، و حکم برائت کليه دانشجويان زندانی پاسخ ميگويد.