سفينه رفت و برگشت کيهانی ايندور،از ايستگاه فضائی بين المللی جدا شده و در راه بازگشت به زمين است. سرنشينان سفينه ، در جريان سفر ۸ روزه آن به مدار زمين با راه پيمائی های فضائی ،ايستگاه بين المللی را برای طرحهای ساختمانی آينده آماده کردند. فضانوردان پيشين ،دو روسی و يک آمريکائي، که۱۹۴ روز در ايستگاه اقامت داشتند جای خود را به فضانوردان جديد دادند و خود با اندور عازم زمين شدند.آنان رکورد تاريخ اقامت در فضا را بدين ترتيب شکستندو روز ۲ شنبه به زمين باز می گردند