ميک جَگِر، خواننده گروه رولينگ استونز، امروز از ملکه بريتانيا لقب شواليه گرفت و از اين پس «سِر مايکل جَگِر» ناميده می شود. اين هنرمند شيطان و سالخورده موسيقی راک اند رول گفت اعطای اين لقب به وی مايه شگفتی و ضمناً مايه مباهات و شادمانی وی شده است. وی به سلک هنرمندان موسيقی پاپِ بريتانيا، مانند پُل مک کارتنی و جان التون می پيوندد. يک نمايشنامه نويسی انگليسی و چندين ورزشکار انگليسی نيز به کسب لقب شواليه مفتخر شدند.