نمايشنامه ای بر اساس کتاب محمد جلالی نويسنده ايرانی در پاريس بر روی صحنه رفته است.