يک نشريه معتبر روسی می نويسد اسامه بن لادن بزرگترين تروريست تحت تعقيب جهان هنوز زنده است و دست اندرکارطرح توطئه های جديدی عليه آمريکا است. هفته نامه روسی آرگومنتری آی فکتی Argumenty i Fakty درشماره روزچهارشنبه خود نوشت که اطلاعات خود را از يک پست الکترونيکی يا ای-ميل جوابيه که اخيرا دريافت داشته گرفته است. فرستنده پست الکترونيکی خود را ملا محمد عمر رهبرسرنگون شده نهضت طالبان درافغانستان معرفی کرده است. اين هفته نامه نوشت که سئولات خود را چند ماه قبل ازطريق چند ميانجی، ازجمله مقامات سابق طالبان و روزنامه نويسان عرب، برای ملا عمر ارسال داشته بود. مصاحبه به وسيله پست الکترونيکی ازسوی منابع مستقل تاييد نشده وهفته نامه روسی نيزجزئياتی درباره محل اقامت تقريبی ملاعمر منتشرنکرده است.