در ديدار تيمهای فوتبال مکزيک وايتاليا که، در اويتای ژاپن برگزار شد دوتيم يک بر يک مساوی شدند. گل نخست مکزيک با ضربه بورگتی جارد، و در دقيقه نهم مسابقه به ثمر رسيد. مسابقه تا دقيقه ۸۵ به سود مکزيک ادامه داشت تا، اينکه در اين دقيقه دل پيرو الا ساندرو ، گل مساوی ايتاليا را وارد دروازه مکزيک کرد . ايتاليا با همين مساوی با تفاق مکزيک به دور بعدی راه يافت.