وزيران کار کشورهای جهان در ژنو گرد آمدند تا درباره منع استفاده از کار کودکان در کشورهای جهان گفتگو و تصميم گيری کنند. در جلسه وزيران کار در ژنو گفته شد يکی از راه های منع استفاده از کار کودکان کمک به کشورهای فقير و حمايت از قوانين مربوط به حمايت از کودکان است. نسرين مهدوی از آلمان در اين باره گزارشی دارد که در اينجا ميشنويد.