پرزيدنت بوش قانونی را امضا کرده است که حفاظت از آمريکا در مقابله با تروريسم ميکروبی را تسهيل ميکند. به موجب اين قانون طی دو سال آينده ، بيش از ۴ ميليارد دلار در اختيار دولتهای ايالتی و محلی و سازمان های بهداشتی قرار می گيرد. اين پول صرف ذخيره سازی واکسن آبله و ديگر تجهيزات و لوازم پزشکی، بهبود کيفيت بازرسی مواد خوراکی، و افزايش امنيت شبکه های آبرسانی خواهد شد. رئيس جمهور آمريکا می گويد برای تدوين و تصويب قانونی که بتواند با تهديد های واقعی از جانب تروريستهائی که به سلاح های ميکروبی دسترسی دارند مقابله کند، بااعضای هر دو حزب در کنگره همکاری کرده است.