امروز آقای عليرضا نوری زاده مسائل زير را تحت بررسی قرار ميدهد: گشايش لويا جرگه و تأثير تصميم محمد ظاهر شاه در زمينه عدم پذيرش هرگونه نقش اجرائی در آينده افغانستان، پاسخ آقای يزدی که « ما توافق کلی داشتيم » پس از ديدارش با آقای کروبی، گفته آقای جلالی پور که حاميان دولت پنهان مهمترين عامل عدم وفاق در کشور هستند.