جايگزينی هورمون زنانگی يا استروژن در خانمهای يائسه برای جبران خشکی چشمه اين نوع هورمون در بدن خانمها، از بسياری از ناراحتی های جسمانی و روانی حالت يائسگی پيشگيری می کند و از جمله جلوی پوکی استخوان را که می تواند مرگبار باشد می گيريد. منصور فراسيون خبرنگار علمی صدای آمريکا، ادر برنامه «دانش و جامعه» مصاحبه ای با خانم دکتر شهره حائری آرمانی که در حومه واشنگتن طبابت می کند انجام داده است که به آگاهی ميرساند..