هفته نامه آلمانی ديت زايت اين هفته گزارشی پيرامون تلاشهايی که برای برقراری رابطه با آمريکا صورت گرفته بچاپ رسانيده است که خبرنگار راديو صدای آمريکا جزييات آنرا به سمع شما ميرساند. در اين گزارش ادعا شده است که اصلاح طلبان هيچگونه شانسی در گشودن باب مذاکره با آمريکا را ندارند، و اگر چنانچه گشايشی بخواهد صورت گيرد، از طرف محافظه کاران خواهد بود.