داستان کوتاه اميليا از کيوان فتوحی نويسنده مقيم آمريکا از بهترين نمونه های ژانر ادبی مهاجرت است. در اين داستان جذاب که در فصلنامه کاکتوس ويژه شعر و داستان به چاپ رسيده است همزمان با زندگی کاراکترهای تبعيدی داستان که يکی ايرانی و ديگری عراقی است مصائب جنگ و دشواری های زندگی در تبعيد تصوير شده است.