يکي از بزرگترين صدمه هايی که به منابع انساني وارد می شود شيوع بيماري يرقان است. منصور فراسيون، خبرنگار علمی صدای آمريکا، در برنامه مرزهای دانش درباره درمان اين بيماری موذی مصاحبه ای انجام داده است با آقای دکتر عليرضا باقريان، که در زمينه آثار داروها در يک مؤسسه پژوهشی در ايالت مريلند کار می کنند.