امروز آقای عليرضا نوری زاده مسائل زير را تحت بررسی قرار ميدهد: تشکيل نخستين اجلاس لوئی جرگه اظطراری و هاله ابهام بر روابط ايران و کابل، بعضی از گروههای تندرو هرگونه مذاکره با آمريکا را مردود شمرده و خيانت ميدانند، رد پيشنهاد قانون منع شکنجه و هشدار درباره نفوذ باند نيويورک در وزارت امور خارجه.