شورای نگهبان قانون اساسی ايران بار ديگر مصّوبه مجلس مبنی بر ممنوع کردن شکنجه را رد کرد. شورای نگهبان گفت که قانون منع شکنجه برای ملاحظه و بررسی مجدّد به مجلس بر گردانده شد زيرا مواردی در مغايرت با قوانين اسلامی در آن يافته است. شورا همچنين خاطر نشان کرد که اين مصوّبه «شکنجه» را به روشنی و بطور مناسب تعريف نکرده است. لايحه پيشنهادی که برای دومّين باردر اوايل ماه گذشته در مجلس خوانده شد تمام اشکال آزار جسمانی زندانيان از جمله ندادن غذا و آب به زندانيان، چشم بند زدن، بازجوئی در هنگام شب و بيدار نگهداشتن زندانيان برای اينکه آنان را تحت فشارهای روحی و روانی قرار دهند را ممنوع ميکند. شورای نگهبان يک نهاد عمدتاَ متّشکل از روحانيون محافظه کار است که اختيار دارد هر قانونی را که غير اسلامی تشخيص بدهد تاًييد نکند.