نمايندگان ۲۵ کشور از اتحاديه اروپا و آسيا ، از هند وپاکستان ، دو قدرت هسته ای رقيب ، خواسته اند از در گير شدن در جنگ بر سر منطقه مورد منازعه در کشمير هند ، بپرهيزند. وزاری خارجه ۱۵ عضو اتحاديه اروپا ، و مقاماتی از ۱۰ کشور آسيائی ، از افزايش تنش بين هند وپاکستان ، ابراز نگرانی کرده اند. آنها از هر دو کشور خواسته اند به راه های ديپلماتيک متوسل شوندو به فعاليت های تروريستی در کشمير پايان دهند . نمايندگان اين کشور ها اين تقاضا را در دومين روز اجلاس همکاری آسيا ـ اروپا در مادريد ، مطرح کردند. هدف اجلاس آسيا ـ اروپا تقويت پيوند های بين کشور های دو قاره است. شرکت کنندگان در اين اجلاس در مورد ادامه خشونتها در خاورميانه ، تروريسم بين المللی ، مهاجرت های غير قانونی و تقويت همکاری های امنيتی نيز گفتگو کردند