امروز آقای عليرضا نوری زاده مسائل زير را تحت بررسی قرار ميدهد: سفر تِنِت به خاورميانه، نقش مخرب جمهوری اسلامی در ايجاد امکان صلح و بوجود آمدن کشور مستقل فلسطين نظير عمل انتحاری اخير در شمال اسرائيل، روابط ايران و اردن و تلاش بهزاد نبوی در بوجود آوردن گفتمانی در جامعه پيرامون ايجاد رابطه معقول با آمريکا که بعد از صحبتها و اخطار های آقای خامنه ای به نظر نمی آيد به جايی برسد.