فقط مبلغ کمی از اين چهار ميليارد دلار وعده داده شده به اين کشور رسيده که خود کمک بسيار بزرگی بوده است