درادامه مسابقات تنيس آزاد فرانسه آندره آغاسی مغلوب کارلوس فرررو ازاسپانيا شد. مسابقه اين دو ديروز آغاز شد اما، به علت بارندگی متوقف و ادامه آن به امروزموکول شد. ديروز ست اول را فرررو ۶ بر ۳ برد اما در ست دوم که امروز دنبال شد، آغاسی ۷ بر ۵ پيروز شد . دو ست بعد را تنيس باز اسپانيائی ۷ بر ۵ و ۶ بر ۳ برد.