دربرنامه زير ذره بين پنجشنبه ۶ ماه ژوئن دکترعليرضا نوری زاده روزنامه نگار بين المللی و تحليلگر سياسی به پرسش های فرح جهانگيری درباره آخرين تحولات خاورميانه، سخنان محتشمی پور ورفسنجانی درپايان کنفرانس امام خمينی و انتفاضه فلسطينی در حمايت از جهاد فلسطيني، بيانات بهزاد نبوی دراين مورد که بايددر مقابل حرکات خطرناکی که ايران را بسوی جنگ می کشد مقاومت کرد و علت به تعويق افتادن سفر آقای خاتمی به افغانستان، پاسخ می گويد.