آقای عليرضا نوری زاده به پرسشهای خبرنگار راديو صدای آمريکا پيرامون اين انفجار گفت که هدف از آن به شکست کشانيدن سفر آقای تِنِت بود. آقای نوری زاده همچنين به نقش جمهوری اسلامی در بر هم زدن هرنوع امکان ايجاد صلح در خاورميانه اشاره کرد. مشروح پاسخهای آقای عليرضا نوری زاده را در اينجا ميشنويد.