کنگره آمريکا نخستين دور پر سش و پاسخ در پشت درهای بسته را پيرامون قصور دستگاههای اطلاعاتی کشور در ماههای پيش از حمله های تروريستی ۱۱ سپتامبر به آمريکا، انجام داد. کميته اطلاعاتی مشترک مجلس نمايندگان و مجلس سنا، روز ۳شنبه بيش از ۳ ساعت در ساختمان کنگره به کار خود ادامه داد.

کنگره می خواهد بداند (سيا) و اف. بی. آی. در ماههای پيش از ۱۱ سپتامبر چه اطلاعاتی داشته اند و آيا آن اطلاعات می توانسته مانع وقوع حمله ها بشود يانه. پرزيدنت بوش روز ۳ شنبه گفت هر دو سازمان اطلاعاتی در حال حاضر در تماس دائم با يکديگرند.