فرانسه پس از شکست در برابر سنگال به ديدار اروگوئه می رود. دانمارک و سنگال که هر دو حريفان پرقدرتی چون فرانسه و اروگوئه را در بازی قبلی شکست داده اند به مصاف يکديگر می روند. برنده اين بازی به دور بعدی صعود خواهد کرد. بازی ديگر اين روز ميان عربستان سعودی و کامرون است. عربستان در بازی قبل خود شکست سنگينی در برابر آلمان متحمل شد و کامرون از ميدان ايرلند جز تساوی به کف نياورد.